Privacy Policy

Deze Privacy Policy heeft betrekking tot alle online diensten die u door Coolwood, Reynaertstraat 3b, 8710 Wielsbeke (kunnen) verstrekt worden, met name de online services, en alle mogelijke verkeer via e-mail, forums en IRC-kanalen. Mogen we u er vriendelijk op wijzen dat u verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de waarheid hiervan. 

Door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit privacybeleid. Telkens wanneer u informatie verstrekt via deze site, stemt u in met het inzamelen en gebruik van die informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Coolwood zal geen persoonsgegevens verzamelen van bezoekers waarvan ze redelijkerwijs weet dat ze tot de leeftijdsgroep van minderjarigen (min 18) behoren. Minderjarigen mogen tevens niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We adviseren ouders overleg te plegen met hun kinderen over het gebruik van het internet en over informatie die zij verstrekken aan websites.

Zoals veel websites verzamelt deze site actief informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail, formulieren, forums en/of IRC-kanalen. Ook voor de verkoop van haar producten, verzamelt Coolwood informatie. De aldus verstrekte informatie kan persoonsgebonden informatie bevatten (d.w.z. informatie die alleen op u te herleiden is zoals uw volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.).

Het verstrekken van bepaalde informatie is soms een voorwaarde, opdat u kunt genieten van bepaalde voordelen (zoals abonnementen op nieuwsbrieven of verdere informatie) of om deel te nemen aan bepaalde activiteiten (zoals wedstrijden, de aankoop van producten of andere aanbiedingen). Op de plaats waar deze informatie wordt ingezameld vindt u verdere toelichting omtrent welke informatie noodzakelijk dan wel optioneel verstrekt dient te worden.

Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden ingezameld (d.w.z. zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies en navigatiegegevens.

Deze site maakt, net zoals alle andere sites, gebruik van Internet Protocol-adressen (IP-adres). Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer toegewezen wordt door uw Internet Service Provider om u toegang te verlenen tot het internet. Algemeen wordt aangenomen dat een IP-adres geen persoonsgebonden informatie bevat, omdat een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens wanneer u een verbinding maakt met het Internet) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is. Wij maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om statistische informatie in te zamelen, om de snelste verbinding tussen uw computer en onze site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren. Omwille van veiligheidsredenen en om misbruik door flooding en spam te vermijden wordt uw IP-adres in bepaalde gevallen gelogd door de server.

Een 'cookie' is een stuk informatie dat een website naar uw webbrowser stuurt om de site in staat te stellen bepaalde informatie over u en uw voorkeuren van eerdere bezoeken te herinneren.
'Session cookies' zijn tijdelijke cookies die gewist worden, zodra u uw webbrowser verlaat of uw computer uitzet. Session cookies worden gebruikt om het navigeren op websites te verbeteren en om globale statistische informatie in te zamelen.
'Persistent cookies' zijn blijvende cookies die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en daar blijven, tenzij u ze uitwist. Blijvende cookies slaan op uw computer informatie op met het oog op o.a. het opnieuw oproepen van eerder verstrekte informatie (zoals wachtwoorden of formulieren), het achterhalen welke onderdelen van de website de bezoekers het meest waardevol vinden en het aanpassen van de website aan uw voorkeuren. 
Deze site gebruikt beide systemen van cookies.

'Navigatiegegevens' (log files, server logs, clickstream-data) worden gebruikt voor systeembeheer, om de inhoud van de site te verbeteren, voor marktonderzoek en om informatie aan de bezoeker te verstrekken. Deze site maakt gebruikt van navigatiegegevens.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door u verstrekte informatie gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan uw voorkeuren aan te passen, om (op uw verzoek) informatie te verstrekken, voor onze marketing- en onderzoeksactiviteiten, voor het verkopen en leveren van producten en voor de andere doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. 

Tevens kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, maar enkel wanneer we beroep doen op derden (externe partners) voor het leveren van bepaalde diensten of producten (bijv. bestellingen, technische en logistieke dienstverlening, financiële verrichtingen), op voorwaarde dat die derden zich ertoe verbonden hebben om de bepalingen van dit privacybeleid na te leven. Onder geen enkel beding zal uw persoonlijke informatie doorgegeven en/of verkocht worden aan derden die geen onderdeel uitmaken van ons productieproces, bijvoorbeeld om u reclame toe te sturen.

Daarnaast kunnen wij op elke mogelijke wijze gebruik maken van alle niet-persoonsgebonden informatie die via deze site wordt ingezameld.

Bezoekers van de website die ons om welke redenen dan ook persoonlijke informatie verstrekken kunnen deze gegevens inkijken en wijzigen conform de wet op de bescherming van de persoonlijke privacy van 8 december 1992. Indien u momenteel informatie van ons verkrijgt en deze niet langer wenst te ontvangen, gelieve dan een e-mail te richten aan info@coolwood.be met als onderwerp “Geen verdere mailings”. Gelieve ook uw klantennummer (indien gekend) en uw postcode te vermelden. U kunt ook klikken op de link onderaan uw e-mails om u uit te schrijven.

Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Bemerk dat wij geen controle uitoefenen over deze websites en dat ons privacybeleid niet van toepassing is op deze websites. Het is aangewezen, telkens wanneer u een website bezoekt, het privacybeleid van de betreffende website te raadplegen.

Wanneer dit privacybeleid verandert, wordt de herziene versie daarvan op deze site geplaatst. Wij raden u aan ons privacybeleid op regelmatige tijdstippen te consulteren, in het bijzonder voordat u persoonsgegevens via deze site overweegt te verstrekken. Dit privacybeleid werd laatst gewijzigd op 1 November 2013.

Voor meer informatie kan u ons contacteren via info@coolwood.be.