Algemene voorwaarden

Wanneer u producten bestelt via de onlineshop, sluit u een overeenkomst af met coolwood.be. Deze algemene voorwaarden regelen de overeenkomst tussen u en coolwood.be voor de aankoop van producten uit de onlineshop.
In deze algemene voorwaarden wordt naar u, de klant die de producten koopt, verwezen met de term "U". Naar coolwood.be, de beheerder van de onlineshop en verkoper van de producten, wordt verwezen met de term "de onderneming". Termen als "coolwood", "wij" of "ons" verwijzen naar coolwood.be. Indien u contact wenst op te nemen met ons, kunt u de respectieve contactgegevens terugvinden in de clausule “Contactgegevens” van deze algemene voorwaarden.Algemene voorwaarden voor de website coolwood.be

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Coolwood worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, en alle geschillen tussen ons worden uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.
Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden, en alle transacties met Coolwood zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Coolwood. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Coolwood.

 

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief btw volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

 

Bestellingen

Om een product aan te kopen, dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, dient u uw contactgegevens en facturatiegegevens in te voeren. Daarna dient u ons de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. Indien wij alle voorgaande gegevens hebben ontvangen, zult u een overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarop u koopt.
Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server). Gelieve het gedeelte ‘Betalingen’ te lezen voor verdere informatie hierover. Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden Visa, MasterCard, American Express, Bancontact/Mister Cash. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling.
Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Let op: Minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

 

Levering

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Ingeval we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt u de ongeleverde bestellingen / producten annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

Artikelen retourneren en ruilen

Indien u wenst uw order terug te sturen naar ons, dan kan dit binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen. U dient hiervoor een mail te sturen naar info@coolwood.be en zal binnen de 24 uur confirmatie bekomen van uw retouraanvraag en u zal dan op de hoogte gebracht worden van de te nemen stappen. Creditering van het order zal gebeuren kort nadat de goederen in ontvangst genomen zijn en goedgekeurd zijn. U zal hiervan een bevestigingsmail bekomen. 

Indien u bijkomende vragen zou hebben over een product, verscheping, retour, … aarzel niet om ons te contacteren! Ons team staat altijd paraat om jullie verder te helpen !
Bedankt voor het vertrouwen dat u stelt in coolwood!

coolwood.be
Liebaardstraat 24 
8792 Desselgem
België 
info@coolwood.be

 

Garantie

Op alle aangeboden producten geldt een garantie tegen gebreken als gevolg van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de originele factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik worden veroorzaakt, vallen niet onder de garantie. 

Om een waarborgclaim in te dienen, dient u het artikel samen met een ingevulde retournota en een kopie van de originele leveringsbon op te sturen naar:

Coolwood
Liebaardstraat 24,
8792 Desselgem
België


Duid op een goed zichtbare wijze aan waar het artikel een gebrek vertoont of welk onderdeel niet werkt. Alle artikelen moeten schoon en droog worden geretourneerd, zoniet kunnen ze zonder meer naar u worden teruggestuurd.

 

Producten

Alle producten worden alleen verkocht, tenzij anders wordt vermeld, en zijn niet altijd beschikbaar. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren en houtpatronen op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren en houtpatronen verschillen.

 

Reglementering inzake afstandsverkoop

Conform de reglementering inzake afstandsverkoop hebt u het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren die u via de website hebt geplaatst met het oog op terugbetaling, op voorwaarde dat de goederen ongebruikt zijn. Dit geldt niet voor artikelen die volgens uw instructies werden gepersonaliseerd of gemaakt. 

Om een artikel te annuleren, kunt u ons een e-mailbericht sturen op info@coolwood.be waarin u ons uw klantnummer en het nummer van de bestelling meedeelt. U dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de artikelen en alle originele verpakkingen te bewaren, en u mag de artikelen niet gebruiken. De artikelen moeten worden geretourneerd binnen de 14 kalenderdagen nadat u ons uw annuleringsbericht hebt toegestuurd. Ze kunnen worden geretourneerd bij onze klantendienst (zie contactgegevens). Alle artikelen worden op uw kosten geretourneerd, tenzij wanneer het gaat om beschadigde of onjuiste artikelen, in welk geval we de kosten terugbetalen bij ontvangst van de artikelen. Indien we de artikelen in ongebruikte staat en in hun originele verpakking met alle toebehoren ontvangen, ontvangt u de terugbetaling binnen de 30 dagen na uw annuleringsbericht.

 

Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdsspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

 

Inhoud

Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

 

Prijzen en drukfouten

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen, maar hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

Eigendom van goederen

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Coolwood tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

 

Klachten

Alle klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via info@coolwood.be. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee en houden we u op de hoogte van elk onderzoek.

 

Veiligheid

We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om uw gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die u verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen. (Voor Netscape klikt u het ‘veiligheidsicoontje’ onderaan op de werkbalk aan en verifieert u of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Voor Internet Explorer gaat u achtereenvolgens naar Beeld, Menu en Internetopties, en klikt u op 'Geavanceerd'. Controleer daar of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Uw browser bevestigt dan dat u in een veilige omgeving werkt: er verschijnt een icoontje met een gesloten hangslot, of de afbeelding van een sleutel op de balk onderaan op uw scherm.)

 

Contactgegevens

Coolwood
Webshop support
Liebaardstraat 24 
8792 Desselgem
België
info@coolwood.be

 

Maatschappeljke zetel

Coolwood
Liebaardstraat 24
8792 Desselgem
België
info@coolwood.be
+32 485 70 88 31


Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0538.944.668 en bij het handelsregister van de Rechtbank van Koophandel in Kortrijk en met btw-nummer 538.944.668.
Rekeningnummer KBC Bank: 738-039301-388
IBAN: BE56 7380 3930 1388

 

Auteursrecht en kopierecht

De inhoud van deze website en andere publicaties van Coolwood zijn eigendom of staan onder licentie van Coolwood. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.